Praktyka weterynaryjna LaakkwartierWarunki ogólne

Ogólne warunki Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej

Artykuł 1: Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

 • Warunki Ogólne: wszystkie postanowienia Warunków Ogólnych opisanych poniżej;
 • KNMvD: Królewskie Holenderskie Towarzystwo Medycyny Weterynaryjnej z siedzibą w Utrechcie;
 • Lekarz weterynarii: osoba, która na mocy ustawy o edukacji naukowej (Stb 1985, 562) uzyskała uprawnienia lekarza weterynarii lub na mocy ustawy o praktyce medycyny weterynaryjnej z 1990 roku została dopuszczona do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, która jest członkiem Royal Dutch Society for Veterinary Medicine i która na zlecenie Klienta wykonuje zabiegi weterynaryjne i/lub w ich ramach dostarcza i/lub sprzedaje i/lub podaje leki i/lub udziela innych porad i usług weterynaryjnych;
 • Praktyka weterynaryjna: Lekarz (lekarze) weterynarii, jak określono powyżej, jak również praktyka, którą lekarz (lekarze) weterynarii prowadzi (prowadzą) z wykorzystaniem wszystkich osób (pomocniczych), w tym, ale nie tylko, lekarzy weterynarii, asystentów, asystentów laboratoryjnych, itp. bez względu na to, czy na podstawie umowy o pracę, w jakiejkolwiek formie prawnej i/lub współpracy;
 • Klient: właściciel Pacjenta, który ma być leczony i/lub dostawca Pacjenta, na którego polecenie Praktyka Weterynaryjna wykonuje zabiegi weterynaryjne i/lub w tym kontekście dostarcza i/lub sprzedaje i/lub podaje leki i/lub udziela innych porad weterynaryjnych oraz wykonuje usługi weterynaryjne;
 • Pacjent(y): zwierzę, zwierzęta lub grupy zwierząt oferowane do leczenia przez Klienta i/lub zwierzę, zwierzęta lub grupy zwierząt, nad którymi i/lub dla których dostarczane są leki i/lub podawane i/lub udzielane są inne porady weterynaryjne oraz wykonywane są usługi weterynaryjne;
 • (Leczenie) Umowa: umowa (zlecenia) pomiędzy Praktyką Weterynaryjną a Klientem na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, dostarczanie i/lub podawanie leków i/lub udzielanie porad i/lub wykonywanie badań (weterynaryjnych);
 • Dłużnik: osoba, na której nazwisko została wystawiona faktura Praktyki Weterynaryjnej.
 • Godziny Konsultacji: godziny konsultacji Praktyki Weterynaryjnej, w których Klient może, po uprzednim umówieniu się lub nie, wejść do Praktyki Weterynaryjnej w ustalonych godzinach w celu wykonania zabiegów i/lub badań weterynaryjnych określonych przez Praktykę Weterynaryjną;

Artykuł 2: Zastosowanie

2.1
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów (Leczenia) pomiędzy Praktyką Weterynaryjną a Klientem.
Wersja 18 lipca 2007 r.
2.2
Dodatkowe i/lub odstępne warunki Klienta nie wiążą Praktyki Weterynaryjnej. Dodatkowe i/lub odstępne warunki obowiązują między stronami tylko wtedy, gdy praktyka weterynaryjna wyraziła pisemną zgodę na te dodatkowe i/lub odstępne warunki.

Artykuł 3: Zawarcie umowy (o obróbce)

3.1
Wszystkie oferty zawarcia Umowy (Leczenia) są bez zobowiązań, chyba że strony uzgodnią inaczej.
3.2
Umowa (o leczenie) pomiędzy gabinetem weterynaryjnym a Klientem jest prawnie wiążąca dopiero od momentu pisemnego potwierdzenia umowy przez gabinet weterynaryjny lub od momentu, gdy gabinet weterynaryjny przystąpił do realizacji umowy i/lub dostarczył i/lub podał lek, który ma być dostarczony.
3.3
Praktyka weterynaryjna jest w każdym czasie uprawniona, jeżeli oferta zawarcia umowy (leczenia) nie doprowadzi ostatecznie do zawarcia umowy ostatecznej, do obciążenia Klienta wszystkimi kosztami, jakie praktyka weterynaryjna musiała ponieść w celu przedstawienia Klientowi oferty.
3.4
Praktyka weterynaryjna ma prawo odmówić zawarcia Umowy Leczenia, w stosunku do Pacjenta przedstawionego jej do leczenia, i/lub przyjąć Pacjenta tylko pod pewnymi warunkami, jeżeli w ocenie praktyki weterynaryjnej leczenie Pacjenta nie ma, a przynajmniej absolutnie nie ma szans powodzenia, chyba że praktyka weterynaryjna jest zobowiązana do leczenia przedstawionego Pacjenta na podstawie przepisów prawnych i/lub behawioralnych/dyscyplinarnych.

Artykuł 4: Umowa dotycząca zawartości (obróbki)

4.1
Umowa (leczenia) zawarta pomiędzy gabinetem weterynaryjnym a Klientem prowadzi do zobowiązania gabinetu weterynaryjnego do zapewnienia leczenia weterynaryjnego i/lub porady i/lub leków, które mają być dostarczone i/lub podane w związku z tym. Praktyka weterynaryjna będzie wykonywała te czynności najlepiej jak potrafi i ze starannością, jakiej można od niej oczekiwać. Praktyka weterynaryjna ma prawo do korzystania z usług osób trzecich przy realizacji umowy (leczenia).
4.2
Umowa o leczenie może również obejmować sprzedaż, dostawę i/lub podawanie leków weterynaryjnych przez Klienta i/lub na polecenie osób trzecich, w tym podawanie na polecenie organów państwowych (patrz również Artykuł 8.4).
Wersja 18 lipca 2007 r.
4.3
Sam fakt, że lekarz weterynarii zajmuje się sprzedażą, dostarczaniem i/lub podawaniem leków weterynaryjnych i/lub udziela pomocy w tym procesie, nie zwalnia Klienta i/lub osób trzecich z obowiązków administracyjnych, które spoczywają na Kliencie i/lub danej osobie trzeciej w odniesieniu do Pacjenta zgodnie z ustawą o lekach weterynaryjnych.

Artykuł 5: Przedwczesne rozwiązanie umowy (o traktowanie)

5.1
Umowa (o leczenie) zawarta pomiędzy Praktyką Weterynaryjną a Klientem zostaje rozwiązana przedwcześnie przez:

 • wyraźne żądanie Klienta, przy czym Klient zostanie w razie potrzeby poinformowany przez Praktykę Weterynaryjną o możliwych konsekwencjach tego przedwczesnego rozwiązania dla Pacjenta, a jeżeli rozwiązanie nastąpi wbrew zaleceniom Lekarza Weterynarii i/lub Praktyki Weterynaryjnej, zostanie wskazane, że nastąpi to na ryzyko Klienta i w razie potrzeby Klient będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie;
 • śmierci Pacjenta, który ma być leczony;
 • jednostronna decyzja praktyki weterynaryjnej, jeżeli praktyka weterynaryjna jest zdania, że nie można od niej racjonalnie oczekiwać, że leczenie weterynaryjne będzie kontynuowane, ponieważ nie ma racjonalnej szansy (już) na osiągnięcie zamierzonego i/lub pożądanego rezultatu;
 • jednostronnej decyzji gabinetu weterynaryjnego, jeśli zaufanie między gabinetem weterynaryjnym a Klientem zostanie poważnie zaburzone.

5.2
W przypadku przedwczesnego rozwiązania Umowy (Leczenia) na jednostronny wniosek Praktyki Weterynaryjnej, Praktyka Weterynaryjna przed dokonaniem tej czynności poinformuje o tym fakcie Klienta i wyjaśni mu swoje powody, chyba że nie jest to możliwe lub nie jest możliwe w odpowiednim czasie.
5.3
W przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy (leczenia), uzgodnione honorarium zostanie naliczone Klientowi proporcjonalnie do wykonanej już pracy, chyba że praca jest niepodzielna. Pozostaje to w gestii Praktyki Weterynaryjnej.

Artykuł 6: Stawki, opłaty i płatności

6.1
Praktyka weterynaryjna ustala wysokość stawek i opłat według własnych stawek, w zależności od czasu i okoliczności. Na fakturze będzie widniał naliczony podatek VAT.
6.2
Zapłata za fakturę gabinetu weterynaryjnego może nastąpić w gotówce lub za pomocą pinu, bezpośrednio po zabiegu, chyba że uzgodniono inaczej.
6.3
W przypadku zalegania z kilkoma fakturami, niezintegrowane ich płatności uznaje się za rozliczenie pierwszej wymagalnej faktury.
6.4
W przypadku opóźnienia w zapłacie dłużnik niezwłocznie popada w zwłokę i należą mu się odsetki ustawowe od kwoty głównej lub pozostałej części należności. Za wysłanie przypomnienia pobierana jest każdorazowo kwota w wysokości co najmniej 5,00 (pięć euro).
6.5
Dłużnik nie jest uprawniony do potrącania z jakiegokolwiek tytułu kwot pobranych przez Praktykę Weterynaryjną za prace wykonane przez Praktykę Weterynaryjną.
6.6
Jeżeli Dłużnik jest w zwłoce i zostanie wszczęta windykacja, to oprócz należnej kwoty i odsetek od niej, Dłużnik będzie zobowiązany do pełnego zwrotu kosztów windykacji pozasądowej i sądowej. Koszty windykacji pozasądowej ustala się, bez podatku VAT, w wysokości minimum 15% należności głównej wraz z odsetkami, w tym minimum 50,00 (pięćdziesiąt euro).
6.7
Praktyka weterynaryjna ma prawo żądać od Klienta kaucji przed rozpoczęciem działalności i nie rozpoczynać działalności do czasu otrzymania kaucji przez praktykę weterynaryjną, chyba że praktyka weterynaryjna jest zobowiązana do natychmiastowego leczenia oferowanego Pacjenta na podstawie przepisów ustawowych i/lub behawioralnych/dyscyplinarnych.
6.8
Praktyka weterynaryjna ma prawo, w przypadku gdy Klient nie odbierze Pacjenta z praktyki weterynaryjnej po zakończeniu leczenia weterynaryjnego lub nie odbierze Pacjenta w terminie, obciążyć Klienta wszystkimi dodatkowymi kosztami z tym związanymi, przy czym wpłaty w pierwszej kolejności będą przeznaczone na uregulowanie należnych kosztów, następnie na uregulowanie należnych odsetek, a dopiero w dalszej kolejności na uregulowanie najstarszej zaległej faktury.

Artykuł 7: Skargi

7.1
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia dostarczanych usług gabinetu weterynaryjnego i/lub leków pod kątem natychmiastowo wykrywalnych wad i/lub niedoskonałości. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Klient musi zgłosić do gabinetu weterynaryjnego (najlepiej w formie pisemnej) w ciągu 30 dni od zakończenia prac lub od momentu, gdy wady i/lub niedoskonałości stały się znane Klientowi.
7.2
Jeżeli praktyka weterynaryjna uzna skargę na wykonanie świadczenia za zasadną, praktyka weterynaryjna ma prawo w każdym czasie do
a. jeżeli jest to jeszcze możliwe, do wykonania tego świadczenia w sposób prawidłowy w rozsądnym czasie, lub;
b. zaliczyć kwotę należną od Klienta; to według uznania Praktyki Weterynaryjnej.

Artykuł 8: Odpowiedzialność

Przepis ogólny:
8.1
Jeśli gabinet weterynaryjny ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność, to odpowiedzialność ta jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty, którą w danym przypadku wypłaca ubezpieczenie OC gabinetu weterynaryjnego. Warunki polisy oraz karty polisy niniejszego ubezpieczenia są dostępne do wglądu w gabinecie weterynaryjnym, których kopia zostanie przekazana bezpłatnie na pierwsze żądanie Klienta. Odszkodowanie za szkody pośrednie jest zawsze wykluczone, w tym między innymi za szkody następcze, utratę zysku, utracone oszczędności i szkody wynikające ze stagnacji (biznesowej) i tym podobne. Wersja 18 lipca 2007 r.
Przepisy szczególne:
8.2
Jeżeli chodzi o inspekcję weterynaryjną, to w odstępstwie od poprzedniego ustępu niniejszego artykułu, stosuje się następujące przepisy (drukowane również w sprawozdaniu z inspekcji)
8.2.1. Lekarz weterynarii przeprowadzający badanie i/lub Praktyka Weterynaryjna nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody - wyraźnie obejmujące szkody majątkowe i straty następcze - spowodowane przeprowadzeniem badania lub niedokładnościami i niekompletnością w sporządzeniu raportu z badania, chyba że ustalono, że szkody te wynikają z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lekarza weterynarii przeprowadzającego badanie.
8.2.2. W odniesieniu do odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 8.2.1, jedynie Zleceniodawca jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniami wobec kontrolującego lekarza weterynarii i/lub Praktyki Weterynaryjnej; inne osoby niż Zleceniodawca nie mogą wywodzić prawa do odszkodowania z raportu z badania.
8.2.3. Odpowiedzialność będzie zawsze ograniczona do kwoty, jaką w danym przypadku wypłaci ubezpieczenie OC. Dokumenty polisy tego ubezpieczenia są dostępne do wglądu w Praktyce Weterynaryjnej, a na pierwszy wniosek kopia zostanie przekazana bezpłatnie.
8.2.4. Artykuły 8.2.1-8.2.7 mają zastosowanie również w przypadku, gdy klient nie podpisuje raportu z badania, a mimo to przyjmuje raport z badania.
8.2.5. Jeśli klient nie jest właścicielem zwierzęcia, gwarantuje, że właściciel wyraził zgodę na przeprowadzenie badania weterynaryjnego oraz na artykuły
8.2.1 do 8.2.7 mogą być również powoływane przeciwko właścicielowi.
8.2.6. Jeżeli klient i/lub osoby trzecie uważają, że stan zdrowia konia w czasie danego badania nie odpowiada temu, co zostało stwierdzone w raporcie z badania, muszą, pod rygorem utraty wszelkich praw do roszczeń wobec lekarza weterynarii i/lub praktyki weterynaryjnej, zgłosić to na piśmie w rozsądnym terminie swojemu kontrahentowi (na przykład w umowie kupna) i zgłosić roszczenie o odszkodowanie, jednocześnie dostarczając kopię tego raportu lekarzowi weterynarii, który przeprowadził badanie i praktyce weterynaryjnej.
8.2.7 Spory dotyczące przeprowadzenia kontroli i/lub sporządzenia niniejszego sprawozdania z kontroli podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, a sądy holenderskie mają wyłączną jurysdykcję do ich rozpatrywania.
8.3
Praktyka weterynaryjna, która udziela informacji na temat importu zwierząt do Holandii i/lub eksportu zwierząt do krajów poza Holandią oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących importu i/lub eksportu, udziela jedynie nieuzasadnionej pomocy, przy czym udany import lub eksport nie jest w żaden sposób gwarantowany i przy czym lekarz weterynarii i/lub praktyka weterynaryjna, o ile nie ma zamiaru i/lub nie doszło do rażącego zaniedbania ze strony lekarza weterynarii i/lub praktyki weterynaryjnej, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub koszty o jakimkolwiek charakterze związane z (próbą) importu lub eksportu danych zwierząt.
8.4 Praktyka weterynaryjna wyklucza, o ile nie ma zamiaru i/lub rażącego zaniedbania ze strony lekarza weterynarii i/lub praktyki weterynaryjnej, wszelką odpowiedzialność za szkody w wyniku podawania leków weterynaryjnych przez samego Klienta oraz w odniesieniu do podawania leków weterynaryjnych na polecenie osób trzecich, w tym podawania na polecenie organów państwowych, jak również obrażenia i/lub szkody w wyniku podawania tych leków, wszelkich skutków ubocznych oraz niestaranności w wypełnianiu obowiązujących obowiązków administracyjnych i związanych z tym problemów dowodowych.
8.5
Zawarcie Umowy (Leczenia) i/lub wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i/lub dostarczanie i/lub podawanie leków i/lub udzielanie porad i usług weterynaryjnych w jej kontekście, nie wpływa na odpowiedzialność za ryzyko Klienta i/lub osób trzecich za szkody spowodowane przez zwierzę w rozumieniu art. 6:179 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
Wersja 18 lipca 2007 r.

Artykuł 9: Własność

9.1
Praktyka weterynaryjna zachowuje w każdej chwili własność kopii, dokumentów i innych nośników informacji, takich jak zdjęcia rentgenowskie, które odnoszą się do leczonego Pacjenta. Gabinet weterynaryjny będzie przechowywał te dokumenty przez 5 lat. Klient może na życzenie otrzymać kopie tych informacji (nośników) i/lub innych dokumentów za opłatą kosztów.

Artykuł 10: Przepisy szczególne

10.1
Jeżeli leczenie Pacjenta daje ku temu powód, praktyka weterynaryjna ma prawo odmówić komukolwiek, w tym w razie potrzeby Klientowi, dostępu do stajni lub innego miejsca, w którym będzie odbywało się leczenie, i/lub narzucić inne warunki, które uzna za konieczne do przeprowadzenia leczenia. Klient jest zobowiązany do przestrzegania tego.
10.2
Badania naukowe Praktyka weterynaryjna jest uprawniona do wykorzystania (części) Pacjenta lub substancji pochodzących od Pacjenta do badań statystycznych i/lub naukowych lub do ich przetwarzania w publikacji, o ile Klient nie zgłosi wyraźnych i niemożliwych do przezwyciężenia zastrzeżeń w tym zakresie. Praktyka Weterynaryjna w razie potrzeby zgłosi Klientowi z wyprzedzeniem zamiar wykorzystania wspomnianych danych do badań.

Artykuł 11: Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

11.1
Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów (o leczenie) pomiędzy gabinetem weterynaryjnym a Klientem.
11.2
W przypadku, gdy spór należy do właściwości prawnej sądu okręgowego, właściwy do rozpoznania sporu jest sąd rejonowy miejsca prowadzenia praktyki weterynaryjnej, co nie narusza kompetencji praktyki weterynaryjnej do wniesienia sporu do sądu właściwego według przepisów prawa.

Pobierz te warunki